Dự án

Cung cấp vật tư và dịch vụ lắp đặt hệ thống NLMT hệ quy mô gia đình dự án EVN

Dự án: Cung cấp vật tư và dịch vụ lắp đặt hệ thống NLMT hệ quy mô gia đình cho các CBNV EVN

Khách hàng: Solargates

Quy mô: 3000 căn hộ

Thời gian: tháng 11/2020