Ban điều hành

Nguyễn Thế Thịnh

Tổng Giám đốc

Nguyễn Trường Giang

Phó Tổng Giám đốc

Nguyễn Thúy Hà

Kế toán trưởng

Nguyễn Thanh An

Giám đốc
Trung tâm kỹ thuật
miền Bắc

Phạm Hưng

Giám đốc
Trung tâm kỹ thuật
miền Trung

Huỳnh Trọng Trí

Giám đốc
Chi nhánh miền nam

Nguyễn Quảng Bình

Trưởng phòng
Phòng Kinh doanh

Bùi Ngọc Hùng

Trưởng phòng
Phòng Kỹ thuật

Nguyễn Thu Hương

Phụ trách
Phòng Quản trị nhân lực & Hành chính

Đặng Ngọc Chung

Trưởng Ban Quản lý dự án

Trần Viết Tiến

Giám đốc
Trung tâm SP&P