Ban điều hành

Nguyễn Trường Giang

Tổng Giám đốc

Nguyễn Thế Thịnh

Phó Tổng Giám Đốc

Nguyễn Thúy Hà

Phó Tổng Giám Đốc

Bùi Ngọc Hùng

Phó Tổng Giám Đốc

Huỳnh Trọng Trí

Giám đốc
Chi nhánh Miền Nam

Phạm Hưng

Giám đốc
Chi nhánh Đà Nẵng

Trần Lâm

Giám đốc
TTKT Miền Bắc

Nguyễn Quảng Bình

Trưởng phòng
Kinh doanh

Trần Đức Hạnh

Phụ trách
Phòng Kỹ thuật

Nguyễn Thu Hương

Phụ trách
Phòng QTNL&HC

Trần Viết Tiến

Giám đốc
Trung tâm SPnP

Đặng Ngọc Chung

Giám đốc
Trung tâm Xây lắp