Ban điều hành

Nguyễn Trường Giang

Tổng Giám đốc

Nguyễn Thúy Hà

Kế toán trưởng

Trần Lâm

Phụ trách TTKT Miền Bắc

Phạm Hưng

Giám đốc
Trung tâm kỹ thuật
miền Trung

Huỳnh Trọng Trí

Giám đốc
Chi nhánh miền nam

Nguyễn Quảng Bình

Trưởng phòng Kinh doanh

Bùi Ngọc Hùng

Trưởng phòng
Phòng Kỹ thuật

Trần Viết Tiến

Giám đốc
Trung tâm SP&P

Đặng Ngọc Chung

Trưởng Ban Quản lý dự án

Nguyễn Thu Hương

Phụ trách
Phòng Quản trị nhân lực & Hành chính