Dự án

Cung cấp hệ thống nguồn và acquy cho TTDL Hòa Lạc

– Nhà đầu tư : Viettel IDC

- Đối tác: Viettel IDC

- Thời gian triển khai: 12/2018 – 04/2018