Dự án

Cung cấp hệ thống nguồn và acquy cho TTDL Bình Dương

– Nhà đầu tư : Viettel IDC

- Đối tác: Viettel IDC

- Thời gian triển khai: 12/2018 – 05/2019

Tháng 12/2018, Viettel IDC ký hợp đồng với HTE dự án cung cấp, lắp đặt hệ thống lưu điện UPS và acquy tại trung tâm dữ liệu Viettel tại Bình Dương.