Dự án

Cung cấp dịch vụ vận hành hệ thống Pin năng lượng mặt trời

Dự án: Cung cấp dịch vụ vận hành hệ thống pin năng lượng mặt trời

Khách hàng: Solargates

Quy mô: trên toàn quốc

Thời gian: từ tháng 9/2020