Dự án

Bảo trì, bảo dưỡng hệ thống điện và điều hòa Trung tâm dữ liệu Hòa Lạc - Viettel IDC

- Khách hàng: Viettel IDC

- Thời gian: 10/2019

Tháng 10/2019, sau khi hợp tác cùng HTE trong nhiều dự án liên quan đến hệ thống hạ tầng, nguồn cũng như điều hòa chính xác, Viettel IDC đã ký kết hợp đồng với HTE trong việc cung cấp dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng các công việc liên quan tại trung tâm dữ liệu Viettel tại Hòa Lạc.