Sản phẩm Tin học

Các Sản phẩm về Tin học

HTE cung cấp các thiết bị về Tin học, các phần mềm ứng dụng:

– Thiết bị định tuyến, chuyển mạch và bảo mật (router, switch, firewall…): Cisco, Juniper…
– Thiết bị máy chủ, lưu trữ
– Cung cấp giải pháp và thiết bị cho các hệ thống MEN (Metro Ethernet Network), VoIP (Voice over IP)…
– Cung cấp giải pháp và thiết bị xây dựng cơ sở hạ tầng mạng, truyền dẫn.
– Cung cấp giải pháp và thiết bị cho hệ thống In-building, âm thanh, ánh sáng, hệ thống camera, điện thoại…
– Cung cấp phần mềm tin học: Cổng thanh toán điện tử