Dự án lắp đặt thiết bị cho MTSO Hồ Chí Minh

MTSO_1          MTSO_2

MTSO_3  MTSO_4
- Tên dự án: Dự án triển khai lắp đặt thiết bị ở MTSO Hồ Chí Minh

- Khách hàng: Vietnamobile

- Mô tả công việc:

  • Khảo sát vị trí lắp đặt thiết bị
  • Triển khai lắp đặt thiết bị

- Thời gian thực hiện: Tháng 07/2014