Dịch vụ vận hành và ứng cứu 3G cho Ericsson theo hợp đồng MA- 2016-005163 / ETV – HAN – 201611

8Dịch vụ vận hành và ứng cứu 3G cho Ericsson theo hợp đồng MA- 2016-005163 / ETV – HAN – 201611


– Nhà đầu tư :
Vietnamobile

- Đối tác: Ericsson

- Số lượng: 1500 Node B

- Thời gian triển khai: 04/2016 – 02/2019