Cung cấp hệ thống nguồn và acquy cho TTDL Bình Dương

6Cung cấp hệ thống nguồn và acquy cho TTDL Bình Dương


– Nhà đầu tư :
Viettel IDC

- Đối tác: Viettel IDC

- Thời gian triển khai: 12/2018 – 05/2019