Cung cấp hệ thống nguồn và acquy cho TTDL Hòa Lạc

4Cung cấp hệ thống nguồn và acquy cho TTDL Hòa Lạc


– Nhà đầu tư :
Viettel IDC

- Đối tác: Viettel IDC

- Thời gian triển khai: 12/2018 – 04/2018