MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG 2017

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT VIỄN THÔNG HÀ NỘI

MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG NĂM 2017

STT MỤC TIÊU KPI CHỈ TIÊU
1 Tăng trưởng KQSX kinh doanh một cách đột phá trong năm 2017 Tổng lợi nhuận trước thuế - Tổng lợi nhuận trước thuế: ≥ 123 tỷ đồng.
Tổng doanh thu - Tổng doanh thu trước thuế: ≥ 758 tỷ đồng
2 Giúp khách hàng nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh bằng cách triển khai các dự án hạ tầng đúng hạn.  Tỉ lệ hoàn thành các CR đúng thời hạn cam kết với khách hàng (tính thời hạn hoàn thành và đưa vào sử dụng) ≥ 95% các CR. 100% các CR hoàn thành sau tối đa 1 lần gia hạn thời hạn hoàn thành.
Tỉ lệ hoàn thành các công việc xây dựng nhà trạm đúng thời hạn cam kết với khách hàng (tính thời hạn hoàn thành và đưa trạm/thiết bị vào hoạt động) ≥ 90% các trạm hoàn thành trong thời hạn cam kết. 100% các trạm hoàn thành sau tối đa 1 lần gia hạn thời hạn hoàn thành
Tỉ lệ hoàn thành các dự án cung cấp sản phẩm, dịch vụ cho khách hàng đảm bảo đúng chất lượng, quy cách hàng hóa và đảm bảo thời hạn cung cấp lắp đặt (tính thời hạn hoàn thành và đưa thiết bị vào hoạt động) ≥ 95% các dự án. 100% các dự án hoàn thành sau tối đa 1 lần gia hạn thời hạn hoàn thành
3 Mở rộng thị trường mới, khách hàng mới Doanh thu từ lĩnh vực kinh doanh hàng hóa thiết bị và giải pháp ngoài thị trường Vietnamobile ≥ 150 tỷ đồng
Doanh thu từ lĩnh vực dịch vụ kỹ thuật và các mảng dịch vụ khác ngoài thị trường Vietnamobile ≥ 10 tỷ đồng
4 Nâng cao chất lượng dịch vụ MS phải nhằm đảm bảo sự ổn định về mạng lưới cho khách hàng Vietnamobile Điểm trung bình về chất lượng dịch vụ (QoS) được khách hàng chấm hàng tháng so với điểm cùng kỳ năm 2016 100% trung bình mỗi hàng quý phải cao hơn năm 2016
Tổng số tiền phạt Service Credit giảm so với cùng kỳ năm 2016 Trong cả năm 2017 phải giảm tối thiểu 10% so với tổng số tiền phạt cả năm 2016
5 Tỉ lệ nhân viên nghỉ việc Đối với nhân viên từ cấp L5 trở xuống ≤ 20%
Đối với cán bộ quản lý và nhân viên cấp L6 ≤ 7.5%
Tỉ lệ nhân viên nghỉ việc trong vòng 06 tháng sau khi vào làm việc tại Công ty sau ngày 01/01/2017 so với tổng số lượt nhân viên tuyển dụng mới trong năm 2017 ≤ 33.33%
6 Nâng cao hiệu quả của áp dụng hệ thống quản lý ISO vào hoạt động SXKD của Công ty Số lỗi vi phạm loại 1 trong đánh giá định kỳ hàng năm của đơn vị cấp chứng chỉ ≤ 1
Số lỗi vi phạm loại 2 trong đánh giá định kỳ hàng năm của đơn vị cấp chứng chỉ ≤ 5
Số đơn vị có điểm đánh giá trung bình cho hạng mục tuân thủ quy trình do các đơn vị khác đánh giá thấp hơn 3.5  trong kỳ đánh giá hàng năm ≤ 3
Hà Nội, ngày 01 tháng 01 năm 2017
TỔNG GIÁM ĐỐC
(Đã ký)
Hà Thanh Hải