BAN ĐIỀU HÀNH

1. Nguyễn Thế Thịnh – Tổng Giám đốc

Nguyễn thế Thịnh2. Nguyễn Trường Giang – Phó Tổng Giám đốc kiêm Trưởng phòng Kinh doanh

g3. Nguyễn Thúy Hà – Kế toán trưởng

ha4. Huỳnh Trọng Trí – Giám đốc Chi nhánh miền Nam

a tri5. Nguyễn Thanh An – Giám đốc Trung tâm kỹ thuật miền Bắc

a An6. Phạm Hưng – Giám đốc Trung tâm kỹ thuật miền Trung

1b1d7d6f73ea91b4c8fb7. Nguyễn Quảng Bình –  Phụ trách Phòng Kinh doanh

binh8. Bùi Ngọc Hùng – Phụ trách Phòng Kỹ thuật

A Hùng9. Nguyễn Thị Thu – Phụ trách phòng Quản trị nhân lực & Hành chính

thu

 10. Cấn Ngọc Lĩnh –  Trưởng Ban Quản lý dự án

a Hưng11. Trần Viết Tiến – Giám đốc Trung tâm thanh toán tiền điện tiền nhà

 DSC_0173 tien (2)12. Hoàng Văn Khoa – Giám đốc phụ trách trung tâm SPMS    

khoa