Khảo sát thiết kế

Công ty HTE có nhiều năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực viễn thông, đã thực hiện nhiều dự án lớn, nhỏ trong lĩnh vực Khảo sát thiết kế các công trình Viễn thông trên phạm vi toàn quốc.

KHAO SAT THIET KE 02
Nội dung khảo sát xây dựng công trình Viễn thông bao gồm:
– Nội dung chủ yếu của nhiệm vụ khảo sát
– Đặc điểm, quy mô, tính chất của công trình
– Vị trí và điều kiện tự nhiên của khu vực khảo sát xây dựng
– Tiêu chuẩn về khảo sát xây dựng được áp dụng
– Khối lượng khảo sát
– Quy trình, phương pháp và thiết bị khảo sát
– Phân tích số liệu, đánh giá kết quả khảo sát
– Đề xuất giải pháp phục vụ cho việc thiết kế, thi công xây dựng công trình
– Kết luận và kiến nghị

Thiết kế xây dựng công trình bao gồm các nội dung chủ yếu sau:
– Lập bản vẽ thiết kế chi tiết
– Bảng tổng hợp khối lượng công trình
– Phương án kết cấu, kỹ thuật
– Tổng dự toán, dự toán chi phí xây dựng phù hợp từng bước thiết kế xây dựng