An toàn vệ sinh lao động

Quy định về an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) của Công ty Cổ Phần Dịch vụ Kỹ thuật Viễn thông Hà Nội (sau đây gọi tắt là Quy định) quy định những nội dung công tác an toàn vệ sinh lao động mà các tập thể, cá nhân phải thực hiện nhằm cải thiện điều kiện làm việc, ngăn ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, bảo đảm an toàn, sức khoẻ cho người lao động, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty.

to 1-baoholaodonupg

Slide 1

Model

Model